โรงเรียนวัดปัจจันตคาม


หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งคาโงก ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทร. 0-7645-0424

299681774_491096213018135_8515066912074049503_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา

1082330019-20140915-135723

นาย เสริมศักดิ์ ทันยุภัก
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตคาม

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม ตั้งขึ้นมาด้วยความร่วมมือกันระหว่างนายปาน สุทิน ปลัดอำเภอเมืองพังงา นายกฤติน บุญลิปตานนท์ ศึกษาธิการอำเภอเมืองพังงา สมุห์รุ่ง เจ้าอาวาสวัดทุ่งคาโงก และพันแข่งซิน สฤษดิสุข กำนันตำบลทุ่งคาโงก ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๔๗๐ มีนักเรียน ๒๕ คน ครู ๑ คน โดยใช้ศาลาวัดทุ่งคาโงกเป็นที่เรียนชั่วคราว ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งคาโงก (วัดทุ่งคาโงก)

ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งคาโงก (วัดทุ่งคาโงก) เป็น “โรงเรียนวัดปัจจันตคาม”

ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก ฝากั้นไม้ไผ่ในที่ดินของวัดทุ่งคาโงก (ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๔ จึงย้ายนักเรียนจากศาลาวัดมาเรียนที่อาคารเรียนชั่วคราว

ปีการศึกษา ๒๕๑๖ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖
ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับอนุบาล (เด็กเล็ก)
ปีการศึกษา ๒๕๔๐ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย
1. นายง่วน ชุ่มถิ่น ปี พ.ศ. 2470 – 2499
2. นายจิรคม สร้างสมจิตร์ ปี พ.ศ. 2499 – 2537
3. นายประจวบ เสวกทรัพย์ ปี พ.ศ. 2537 – 2539
4. นายสมหมาย มงคลบุตร ปี พ.ศ. 2540 – 2552
5. นายทรงวิทย์ ชูวงศ์ ปี พ.ศ. 2552 – 2556
6. นายวิเชน ว่องกิจ ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนวัดปัจจันตคาม จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษา เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก้าวทันเทคโนโลยี มีภูมิทัศน์สวยงาม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม นำชุมชนร่วมพัฒนา ครูมีมาตรฐานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

พันธกิจ

  1. ใช้หลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาผู้เรียน
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาผู้เรียน
  3. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
  4. พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  5. ส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
  6. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
  7. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  8. พัฒนาครูให้มีมาตรฐานตามจรรณยาบรรณวิชาชีพ